Cannabis Kieswijzer

Geschreven door Tour Leader op . Gepost in Verkiezingen 2015

Ga Stemmen in alle Staten voor de Eerste Kamer

We zijn onderweg naar de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015. De dan vers gekozen Provinciale Statenleden kiezen later, dinsdag 26 mei 2015, met z'n allen een nieuwe Eerste Kamer. Lees verder...

De redactie van de website is al weer geruime tijd bezig met (de voorbereidingen voor) het verzamelen, analyseren en ontsluiten van de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen die deelnemen aan de komende Provinciale Statenverkiezingen. Naar nu al blijkt zullen slechts enkele provinciale partijen met enig woord reppen over beleid ten aanzien van cannabis. De cannabisvriendelijkheid van de andere provinciale politieke partijen – die niets zeggen over cannabis - wordt daarom geanalyseerd aan de hand van de landelijke verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing van 12 september 2012. Bovendien wordt er door de redactie een analyse gemaakt van en gepubliceerd over standpunten (zoals o.a. verwoord in moties) van de politieke partijen ten aanzien van cannabis (coffeeshopbeleid, wijzigingen van de Opiumwet) in zowel de Eerste Kamer als de Tweede kamer in de periode 2012-2014.

Wij als kiezers kiezen dus indirect voor Eerste Kamerleden door onze stem uit te brengen op een Statenlid. Dit is de enige keer dat je door te stemmen, feitelijk meer dan één stem uitbrengt. De Staat doet dit merkwaardig offer you can't refuse eens in de vier jaar. Was het bij de Tweede Kamerverkiezingen zo dat elke stem telt, de zetelverdeling van Eerste Kamer is afhankelijk van de door jou uitgebrachte, aan een Statenlid gekoppelde, tweede stem. Om het overzichtelijk te houden: die vers gekozen Statenleden kunnen zichzelf niet in de Eerste Kamer kiezen, ze brengen hun stem uit op iemand die op de kandidatenlijst Eerste Kamer staat - elke partij stelt een kandidatenlijst op, stemt er over en het eindresultaat is een lijst meestal zonder ook maar één Provinciale Statenlid. Lees verder...

Partijen per Provincie (under construction - tekst in uitvoering)

Stem in alle Staten 2011

Cannabis in de Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. Het kabinet denkt met deze wijziging een bijdrage te leveren aan de bestrijding van illegale hennepteelt. Met dit wetsvoorstel (32 842) worden personen en bedrijven die geld verdienen met de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt strafbaar. Het gaat bijvoorbeeld om growshops, transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt.

 

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld. Door deze wetswijziging, die op 1 maart 2015 ingaat, kunnen zodoende dus alle schakels in de voorfase van de cannabisproductie (de tuin- en achterdeuren) worden vervolgd. Dit betekent met name dat vanaf deze datum het exploiteren van growshops strafbaar wordt gesteld.(zie ook brief VNG). Lees verder...

 

Politieke ontwikkelingen: coffeeshopbeleidsbeeldanalyse of eigenlijk een dreigingsbeeldanalyse aangaande voor- en achterdeur

In zijn argumentatie tegen regulering van de productie van cannabis (hennepteelt) voor de aanvoer naar gedoogde coffeeshops zwaait de minister van Justitie en Veiligheid zeer regelmatig met het cijfer dat 80 procent van de huidige illegale hennepteelt bestemd is voor export. En omdat een regulering voor de coffeeshops dan ‘slechts’ de overblijvende 20 procent zou omvatten, zou een regulering vanuit oogpunt van bestrijding van de (grote) georganiseerde criminaliteit geen zoden aan de dijk zetten. Bovendien zou er een aanzuigende werking van de gedoogde hennepteelt uitgaan, aldus de minister, daarbij geruggesteund door de Landelijke Politie.

 

Het cijfer dat de minister hanteert ontleent hij aan de publicatie “Georganiseerde hennepteelt, Criminaliteitsbeeldanalyse 2012” van de toenmalige KLPD – Dienst Nationale recherche. Omdat dit cijfer tot stand is gekomen aan de hand van aannames, schattingen, gemiddelden en extrapolaties, bestaat er bij deskundigen en politici gerede twijfel over de juistheid van de veronderstelde omvang van de export. De minister van Veiligheid heeft bij brief van 21 maart 2014 aan de Tweede Kamer daarom de toezegging gedaan dat het WODC de gemaakte schatting met betrekking tot het percentage wiet dat is bestemd voor de export (zoals genoemd in de Criminaliteitsbeeld Analyse georganiseerde hennepteelt 2012) zal valideren. Rond de jaarwisseling wordt deze publicatie verwacht.

 

Dat de toenmalige Nationale Recherche een criminaliteitsbeeldanalyse opstelde, bracht ons op het idee ook met een analyse te komen: een coffeeshopbeleidsbeeldanalyse of eigenlijk een dreigingsbeeldanalyse aangaande voor- en achterdeur.

Dreigingsbeeldanalyse achterdeur - Wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete.

Dreigingsbeeldanalyse voor- en achterdeur - Ontwerpbesluit tot wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer.